కోర్సెస్ వివరాలు

కోర్స్ ఎంచుకొనే ముందు దయచేసి క్రింది సూచనలను చదవండి.వివిధ కోర్సులుగ్రాడ్యుయేషన్ - భి.ఎఫ్.ఎ (శిల్పo – చిత్రలేఖనం - ప్రిoట్ మేకిoగ్)


పొస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్


డిప్లొమా కోర్సులు


సర్టిఫికెట్ కోర్సులు


సాయంకాలం కోర్సులు


పొస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ -(ఎం. ఎ. జ్యోతిషం - సాయంకాలం)


పి.జి. డిప్లొమా కోర్సులు


డిప్లొమా కోర్సులు


సర్టిఫికెట్ కోర్సులు


కళాప్రవేశిక కోర్సులు


ప్రాథమిక, ప్రవీణ కోర్సులు